1. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP CỦA THÁNG 4/2014 : DOTNETNUKE
  Liên hệ: https://www.facebook.com/phuocthanh.cao.5 để cùng tham gia!
 1. caophuocthanh

  CÁCH DÙNG A FEW & FEW, A LITTLE & LITTLE

  1. A FEW & FEW: chỉ dùng cho những danh từ đếm được số nhiều
  - A few mang nghĩa khẳng định: có 1 vài, đủ để dùng
  E.g: I have a few friends in France (Tôi có 1 vài người bạn ở Pháp => thực sự có và mang nghĩa khẳng định)
  - Few (=not many) mang nghĩa phủ định: hầu như không có
  E.g: I have few friends in France (Tôi có rất ít bạn ở Pháp => gần như là không có)

  2. A LITTLE & LITTLE: chỉ dùng cho những danh từ không đếm được
  - A little mang nghĩa khẳng định: có 1 ít, đủ để dùng
  E.g: I have a little money, I wanna buy some books (Tôi có 1 ít tiền, tôi muốn mua 1 vài quyển sách=> khẳng định tôi có tiền, có 1 ít tiền)
  I can’t buy this electric bicycle. I have little money (Tôi không thể mua chiếc xe đạp điện này. Tôi không có đủ tiền => Có rất ít, không thể sánh với giá trị của chiếc xe được
  - Little (= not much) mang nghĩa phủ định: hầu như không có
  *Note:
  - Nếu danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) little, (a) few như đại từ là đủ
  E.g: Are you ready in money? Yes, a little
  (Bạn có sẫn tiền không? Vâng, tôi có 1 ít
  - Trong các bài tập Tiếng Anh, nếu gặp:
  + only, quite thì chọn a few, a little
  • quite a few+ danh từ đếm được = quite a lot of +danh từ = quite a bit+ danh từ không đếm được: khá nhiều
  • only a few = only a little :có rất it (nhấn mạnh)
  E.g: There are only a few houses
  (Chỉ có vài ngôi nhà thôi)
  + very, so, too thì chọn little, few
  E.g: My boyfriend has very few friends
  (Bạn trai tôi có rất ít bạn)